Erstatning

Erstatningsansvar er forpligtelsen reparer enhver skade forårsaget overfor tredjemand, og skadesårsagerne kan være mange.

Typisk sker en personskade ved et trafikuheld eller en skiulykke, men også et overfald eller et mere banalt glid på et butiksgulv kan have alvorlige konsekvenser. Erstatningskravet er i et fremmed land sværere at følge op på end i Danmark.

I Frankrig repræsenterer vi såvel privatpersoners erstatningskrav mod skadevoldere/disses forsikringsselskaber, som kommuner eller forsikringsselskabers regreskrav eller forsvarer privatpersoner/disses forsikringsselskaber, hvis der er forårsaget en skade og ansvar forsøges pålagt.

Hovedvægten af vort arbejde på erstatningsområdet er dog for privatpersoner, der har været ude for uheld.

Behandlingstiden af et erstatningskrav er ofte lang, allerede fordi ens tilstand normalt tidligst er stationær (eller konsolideret) efter 1 år, men ofte ligger uheldet allerede flere år tilbage i tiden, når vi træder ind i sagen.

I forbindelse med trafikuheld involverende motorkøretøjer, hvor der er objektivt ansvar, og kun ansvarsfordelingen nogle gang skal diskuteres, er det ofte muligt af aftale sig frem til erstatningens størrelse.

Dette kræver dog et betydeligt forarbejde, specielt med forberedelse af den lægeundersøgelse (expertise médicale), der skal ske hos den franske læge, som forsikringsselskabet udpeger. Udover grundig forberedelse der fordrer dokumentation af enhver behandling, lægejournal, medicinforbrug mv., sørger vi altid for at skadelidte bistås af egen fransk lægerepræsentant, så det ikke er den af forsikringsselskabets antagne læge, der foretager den lægelige vurdering alene. Det giver den bedste garanti for belysning af alle de gener skadelidte døjer med.

I Frankrig er der derudover mulighed for en betydeligt højere erstatning end efter danske regler, hvorfor skadelidte klart har interesse i at komme til Frankrig, og at lade sagen behandle på fransk grund, og ikke lade sit danske forsikringsselskab behandle på afstand. F.eks. findes der i Frankrig ingen bagatelgrænse med hensyn til méngrad, tab af erhvervsevne kan opnås dækket fuldtud, der er ingen øvre grænse for det årlige tab, der kan dækkes, og heller ingen åremålsbegrænsning. Hvis man bedømmes fuldt uarbejdsdygtig som 35-årig kan man dog ikke regne med sin fulde løn frem til pensionsalderen, den kapitaliseres med fordelen ved ”forudbetaling”. Tab af mulighed for at dyrke sport, vansir eller tab af seksuel nydelse eller dækning til hjemmehjælp på livstid kan også opnås erstattet.

Til gengæld er der ikke faste tariffer for erstatningssummer, da der forhandles ud fra retspraksis og den konkrete sag Salær for behandling kan aftales efter timetarif eller efter et fast honorar kombineret med en procentdel af det opnåede resultat. Kan sagen ikke forhandles på plads, så der er en konflikt, vil vort arbejde derudover kunne dækkes af retshjælpsforsikring.